Lekker Koffie van Van Tienen

 

Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden LIMCAF BV (gedeponeerd bij K.v.K. Zuid-Limburg : 14039479)


1. Alle transacties vinden plaats onder toepasselijkheidsverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptgiro daarvan, als de tot stand gekomen overeenkomst.
Afwijzing van de gelding van deze algemene voorwaarden in of bij de aanvaarding doet geen overeenkomst tot stand komen en LIMCAF BV behoudt zich alsdan alle rechten voor. Een beroep door de koper/huurder op eigen algemene voorwaarden wordt door LIMCAF BV reeds op voorhand afgewezen.

2. LIMCAF BV doet al zijn offertes steeds vergezellen van een volledig afschrift van zijn algemene voorwaarden. Ondertekening van de offerte c.q. mondelinge dan wel schriftelijke acceptatie daarvan, impliceert te allen tijde aanvaarding van de gelding van de algemene voorwaarden van LIMCAF BV.

3. Alle offertes worden gedurende een maand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.

4. Acceptatie van het aanbod impliceert dat de koper/huurder zich verenigt met de toepasselijk verklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van toepasselijk verklaring van eigen inkoopvoorwaarden c.q. algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

5. Alle leveringen en plaatsingen geschieden franco aan het door de koper/huurder opgegeven adres. Overschrijding van deze, door welke oorzaak dan ook, zullen de koper/huurder nimmer het recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst, of niet-nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit desbetreffende overeenkomst of uit enig andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

6. Klachten van kopers/huurders met betrekking tot de kwaliteit en uitvoering van de opdracht dienen uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen c.q. uitvoering van de opdracht per aangetekend schrijven te worden ingediend, en in ieder geval voor plaatsing. Op de koper/huurder rust in dit geval een controleplicht.

7. Wordt een tijdig ingediende klacht juist bevonden c.q. in geval van storing van de apparatuur is LIMCAF BV gehouden de storing zo spoedig mogelijk te verhelpen, dan wel de betreffende apparatuur te vervangen, al dan niet tijdelijk, door gelijksoortige.
8. De goederen blijven tot volledige betaling eigendom van LIMCAF BV.

9. Koper/huurder beschermt LIMCAF BV tegen beslaglegging of executie van de apparatuur en zal LIMCAF BV schadeloos stellen bij in gebreke blijven, voor de daaruit voortvloeiende kosten, lasten en schade.

10. Indien de koper/huurder inbreuk pleegt op de rechten van LIMCAF BV krachtens deze overeenkomst of indien koper/huurder overlijdt of in surseance van betaling geraakt, failliet gaat of in liquidatie gaat, heeft LIMCAF BV het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en zich in het bezit van de apparatuur te stellen zonder dat dat iets af zou doen aan de rechten op inning van achterstallige betalingen.

11. Indien de uitvoering van de opdracht of de overeenkomst onmogelijk is door overmacht, is LIMCAF BV ontheven van diens verplichting tot nakoming, zonder dat de koper/huurder recht op schadevergoeding kan doen gelden, een en ander voor zover de overmacht zulks rechtvaardigt.

12. Zodra LIMCAF BV aan de koper/huurder de werkende apparatuur in bezit heeft gesteld, verplicht men zich tot stipte betaling van de facturen over de uit deze voortvloeiende leveringen van ingrediënten dan wel de uit deze overeenkomst voortvloeiende andere vorderingen van LIMCAF BV vermeerderd met het wettelijke BTW percentage.

13. Alle betalingen van facturen dienen te geschieden binnen 15 dagen na factuur datum.

14. Bij niet-tijdige betaling binnen de in voorgaande beschreven termijn zal de koper/huurder, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist, over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per  maand verschuldigd zijn, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend voor een gehele maand.
Indien de koper/huurder nalatig blijft de vordering te voldoen kan deze uit handen worden gegeven aan derden ter incasso. In dit geval is de koper/huurder, naast de openstaande factuur bedragen, tevens verschuldigd de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de factuur bedragen, met een minimum van c 125 per factuur, zonder dat hiervoor aparte aanmaning of ingebrekestelling is vereist en onverminderd het recht van LIMCAF BV op volledige vergoeding van de schade, indien deze hoger blijkt te zijn.

15. De huurder verplicht zich de apparatuur op de juiste wijze te gebruiken, schoon en hygiënisch te onderhouden overeenkomstig de instructies, LIMCAF BV.

16. De huurder aanvaardt aansprakelijkheid voor schadeloosstelling aan LIMCAF BV van schade aan apparatuur. Tevens verplicht men zich om de waarde van de apparatuur in zijn/haar goederen/ inventaris verzekering te laten opnemen.
De waarde van de door LIMCAF BV geleverde/geplaatste apparatuur bedraagt € ………,……

17. Koper/huurder verleent medewerkers van LIMCAF BV toegang tot de apparatuur op elk redelijk tijdstip voor inspectie en service apparatuur.

18. Koper/huurder vrijwaart LIMCAF BV van aansprakelijkheidstelling door aanwezigheid, gebruik of werking van de in deze overeenkomst genoemde apparatuur.

19. Huurder stelt LIMCAF BV onmiddellijk in kennis van verlies of schade aan de apparatuur en draagt hieruit voortvloeiende vergoedingen aan LIMCAF BV over.

20. Verlies, diefstal, vernietiging, defect of beschadiging van de apparatuur zullen vorderingen van LIMCAF BV op koper/huurder niet beïnvloeden.

21. Huurder verplicht zich de in de overeenkomst genoemde apparatuur niet te verkopen, over te dragen in onderpand te geven noch in andere wijze in strijd met de overeenkomst met de apparatuur te handelen maar deze op de aangegeven plaats in eigen bezit te houden.

22. Koper/huurder verplicht zich de apparatuur niet anders dan na schriftelijke toestemming van LIMCAF BV naar een ander adres te verplaatsen.

23. Koper/huurder verplicht zich, dat de apparatuur niet nagelvast aan het pand wordt vastgemaakt om te voorkomen, dat de apparatuur bij overdracht van het pand in handen van derden overgaat.

24. Bij huur/bruikleen verplicht LIMCAF BV zich zorg te dragen voor technische controle en onderhoud van de apparatuur, op voorwaarden dat de producten welke verwerkt/verkocht worden door middel van apparatuur eigendom van LIMCAF BV, bij LIMCAF BV zijn ingekocht. Deze bepaling vervalt indien anders is overeengekomen.

25. LIMCAF BV kan reparaties, onderdelen, controle en service tegen geldende tarieven in rekening brengen indien deze het gevolg zijn van oneigenlijk gebruik en eventuele verwaarlozing.|

26. LIMCAF BV blijft altijd eigenaar van de apparatuur. LIMCAF BV zal bij verwijdering van de apparatuur de grootst mogelijke zorg betrachten, zijn echter niet aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte beschadigingen.

27. Op alle met LIMCAF BV gesloten overeenkomsten of door deze uitgevoerde werkzaamheden is het Nederlandse recht van toepassing, ook ingeval overeenkomsten of opdrachten worden aangegaan met buitenlandse bedrijven en/of personen.

28. De opzegging van deze overeenkomst is alleen schriftelijk mogelijk en wel drie maanden voor het beëindigen van de in deze overeenkomst overeengekomen looptijd. Tussentijdse opzegging voordat de eigenlijke looptijd is beëindigd, is niet mogelijk, behalve dan wanneer LIMCAF BV schriftelijk aan de gebruiker te kennen heeft gegeven de overeenkomst te beëindigen. Bij niet tijdige opzegging van deze overeenkomst door de gebruiker wordt deze overeenkomst met een zelfde looptijd als overeengekomen, stilzwijgend verlengd.